PURE CLEANDEAL groeit nog steeds en dat hebben we bovenal aan onze gedreven en getalenteerde medewerkers te danken. Als werkgever hechten wij ontzettend veel belang aan een positief en motiverend werkklimaat en dit in het belang van onze klanten én medewerkers zelf. Want arbeidstevredenheid en klanttevredenheid gaan steeds  hand in hand met elkaar!

Voor meer informatie over onze vacatures kan u steeds contact opnemen met een medewerker op                                                                                                       nummer +32489299333

                                         of cv doormailen op clean.deal.clean@gmail.com

                                             Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

 

                                             De verschillende modules

Om onze klanten geen valse beloftes te maken, kunt u hier onder onze 3 modules terug vinden.

    1. Eenmalige onderhoudsbeurt

    2. contract van Bepaalde duur.

    3. contract van onbepaalde duur

                         1.  Eenmalige onderhoudsbeurt

                                                   Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
1. Toepassing
Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van PURE CLEANDEAL zijn exclusief van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen Melissa Vandevyvere ( met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000
Antwerpen aan de Ijzerenpoortkaai 3 / suite 11 en met ondernemingsnummer BE0721471152) en de klant. Welke geacht worden gekend en zonder voorbehoud aanvaard te zijn door de klant. Bij dubbelzinnigheid of
tegenstrijdigheid tussen niet-dwingende wettelijke bepalingen en algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van PURE CLEANDEAL hebben de bepalingen van de huidige algemene Verkoops- en
leveringsvoorwaarden altijd voorrang. Andersluidende voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Aanvaarding van de verkoops- en leveringsvoorwaarden
Wanneer de klant zijn offerte of bestelling ondertekent, verklaart hij zich akkoord met de bewoordingen waarin de offerte of bestelling is opgemaakt en met de leveringsvoorwaarden. In elk geval zijn deze van beslissende
aard.
3. Tussenpersonen
Bestellingen en/of offertes overgemaakt aan tussenpersonen zijn slechts geldig na schriftelijke orderbevestiging van PURE CLEANDEAL binnen de overeengekomen termijn.
4. Levering goederen en diensten
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van
de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen 5 werkdagen na het ontdekken ervan aan de
verkoper/verantwoordelijke schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel , dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 3 weken vanaf de dag waarop de
consument/klant het gebrek heeft vastgesteld namens aan de hand van gedateerde foto. Dit alles op straffe van verval. Tijdens het adviesgesprek zal PURE CLEANDEAL aan de klant meedelen welke producten
noodzakelijk is voor een goede samenwerking. Wanner de klant toch beslist hier niet mee akkoord te gaan en eigen producten samenstelt, kan Schoonmaakbedrijf hier niet voor verantwoordelijk voor gesteld worden.
5. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van PURE CLEANDEAL zolang door de klant het verschuldigd bedrag niet volledig aan PURE CLEANDEAL betaald. De klant zal niet kunnen verwerken, verhuren, verpanden
of op om het even welke wijze over die goederen beschikken, totdat de factuur volledig voldaan is. De klant zal de goederen onder eigendomsvoorbehoud met zorg bewaren en zal die vrij houden van alle zekerheden,
borgstelling, of van uitwinning door derden. De risico’s van verlies, beschadiging of vernietiging van de geleverde goederen/diensten worden aan de klant overgedragen op het moment van levering/geleverde diensten.
6. Betaling en wanbetaling
Alle facturen mogen elektronisch verstuurd worden naar het e-mailadres van de klant dat op de offerte/bestelbon genoteerd staat. De betalingsmodaliteiten van de bestelbon dienen te worden gerespecteerd . Alle
rekeningen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel of ten huize of op de maatschappelijke zetel van een uitdrukkelijk door ons aangeduide derde persoon, en zonder aftrek van eender welke korting of andere kosten,
contact , via bancontact of ten laatste veertien kalenderdagen na factuurdatum. Bij eenmalige onderhoudsbeurt vraagt men een voorschotbetaling van 50% op de gemaakte bestelbon/offerte. Bij een niet-betaling van het
voorschot facturatie worden de goederen/diensten niet geleverd/uitgevoerd. Bij onmiddellijke betaling na geleverde diensten/goederen automatisch een korting van 3% per bestelbon of facturatie. Het uitgaande
facturenboek zal gelden als bewijs van verzending. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonde voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd
van 12% per jaar. Bovendien zal in geval van wanbetaling op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 euro verschuldigd zijn.
7. Garantie en waarborg

De door PURE CLEANDEAL verleende waarborg, waarvan de duur behoudens andersluidende overeenkomst 7 kalenderdagen bedraagt te rekenen vanaf de bestelbon/diensten, betreft ieder materiaalgebrek van
de geleverde goederen/diensten. De waarborg wordt uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging, verbetering of herstelling( naar keuze van PURE CLEANDEAL) van het materiaal of de onderdelen, waarvan
PURE CLEANDEAL heeft erkend dat zij defect zijn en dit defect niet voortvloeit uit een slecht onderhoud of uit een niet door Schoonmaakbedrijf uitgevoerde goederen/dienste. De waarborg wordt niet verleend
indien door de klant zelf of derden herstelling, wijzigingen of bijwerkingen werden uitgevoerde aan de geleverde goederen/diensten, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoonmaakbedrijf. Na geleverde
goederen/diensten zal PURE CLEANDEAL foto’s nemen van de geleverde goederen/diensten om misverstanden/bedrog te vermijden. PURE CLEANDEAL is in geen geval aansprakelijk voor uit de onder de
waarborg vallende defecten voortvloeiende schade of verliezen in hoofde van de klant of derden. PURE CLEANDEAL kan in geen enkele geval aansprakelijk gesteld worden voor bijkomende kosten.
8. BTW onderworpen
Elke levering van goederen en elke verrichting van diensten uitgevoerd in België zijn BTW onderworpen. Elke klant die aanspraak maakt op het verlaagd tarief van 6% draagt daar zelf de verantwoordelijk tot bewijslast voor.
Blijkt uit een BTW- controle dat niet aan de voorwaarden voldaan is om te genieten van het verlaagd tarief van 6% , behoudt Schoonmaakbedrijf zich het recht om de nog verschuldigde btw terug te vorderen van de klant.
9. Klachten
Aan klachten dienen aan PURE CLEANDEAL gedaan te worden 7 kalenderdagen bij ontvangst van de geleverde goederen/diensten. Indien binnen de 8 kalenderdagen na datum der factuur er geen protest komt op
deze, en dit per aangetekend schrijven wordt zij aanzien als aanvaard door de klant. De klant neemt verder kennis dat de repair buiten overeengekomen garantieperiodes standaard 112,50€ inclusief BTW. Hierbij zijn de
verplaatsingskosten + 3 werkuren inbegrepen . Voor elk bijkomend werkuur wordt een som van 47,50 inclusief BTW/uur aangerekend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op 1 repair/bezoek.
10. Ontbinding en verbreking.
Bij niet-naleving van de verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft de andere partij het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, doch niet zonder voorafgaande ingebrekestelling en slecht op
voorwaarde dat de andere partij niet gunstig reageert binnen een termijn van 15 kalenderdagen. In geval van verbreking door PURE CLEANDEAL heeft de klant recht op teruggave van alle reeds betaalde sommen
waar geen levering/diensten tegenover stond, zonder evenwel aanspraak te kunnen maken van bijkomende schadevergoedingen. Ingeval van verbreking door de klant kan PURE CLEANDEAL dit contract
beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding. PURE CLEANDEAL dan het recht de resterende
vergoedingen tot vervaldag van de overeenkomst integraal op te eisen. Na het einde van de overeenkomst ( indien contract samenwerking onbepaalde duur) behoudt PURE CLEANDEAL het recht. Er kan wel een
evenwaardig contract aangeboden worden.
11. Algemene bepalingen.
Indien één of meerdere bepalingen in huidige Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden. Dan blijven de overige voorwaarden integraal van toepassing.
Behoudens waar uitdrukkelijk anders voorzien in huidige Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden zal geen enkele handeling, gebrek aan handelen, stilzwijgen of enig ander gedrag van PURE CLEANDEAL als
afstand of verzaking aan enig recht of voordeel voortvloeiend uit huidige Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden beschouwd worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk als dusdanig vermeld.
12. Rechtsbevoegdheid
Iedere betwisting in verband met de uitvoering of de interpretatie van de verbintenissen voortvloeiende uit de rechtsbetrekking tussen de klant en PURE CLEANDEAL is onderworpen aan het Belgisch recht en kan
slecht door de rechtbanken Antwerpen beslecht worden tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft

 
 

 

              2. Samenwerkingscontract bepaalde duur

                                                       Samenwerkingsovereenkomst

 

Is idem onbepaalde duur , behalve dat de klant geen recht heeft om het contract op te zeggen.

Namens samenwerkingscontract bepaalde duur heeft de klant geen recht op korting

              3. Samenwerkingscontract onbepaalde duur

                                                        Samenwerkingsovereenkomst

 

DE PARTIJEN :

 1. PURE CLEANDEAL gevestigd te Ijzerenpoortkaai 3/ suite 11 , 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0721.471.152 .

Nieuwe klant gevestigd te overal , te België met ondernemingsnummer 1234.567.890 

KOMEN OVEREEN:

Artikel 1- Definities

 1. Overeenkomst : Onderhavige overeenkomst zoals opgesteld en getekend door betrokken partijen.
 2. Partijen : Alle partijen tezamen die deze overeenkomst hebben getekend.
 3. Partij   : De (rechts)persoon die deze overeenkomst heeft getekend.
 4. Vergoeding : Een vooraf afgesproken en vastgesteld vergoeding.
 5. Samenwerking : De samenwerking tussen de Partijen die deze overeenkomst hebben getekend.

Artikel 2 – Duur van overeenkomst

 1. Een samenwerkingscontract voor onbepaalde duur is een contract tussen Nieuwe Klant en PURE CLEANDEAL waarin wordt overeengekomen dat PURE CLEANDEAL voor een onbepaalde duur het onderhoud van het gebouw zal verrichten. De duur is onbepaald.

 2. Start vanaf 15 April 2022.

 1. Bij een Samenwerkingscontract van onbepaalde duur geeft PURE CLEANDEAL de eerste 12 maanden een korting van 5% onder voorbehoud van een samenwerking van minstens 24 Maanden. Indien het contract verbroken wordt binnen de 24 maanden, zal PURE CLEANDEAL de verrekende korting terugvorderen van de klant.

Artikel 3 – Vastgestelde prijs.

 1. PURE CLEANDEAL ontvangt van Nieuwe Klant ter zake van de verrichtte werkzaamheden een vergoeding van € 41.38 uurtarief exclusief BTW en exclusief korting.
 2. Enkel de geleverde werken worden verrekend.
 3. PURE CLEANDEAL verhoogt de tarieven met elke loonindexatie
 4. De benodigdheden met onderhoudsproducten worden onderling besproken mits akkoord zonder extra vergoeding aan te rekenen.
 5. Naarmate overwerk is toestemming benodigd van Nieuwe Klant en PURE CLEANDEAL. Dit is mogelijk zowel schriftelijk als mondeling. Indien ter plaatse mondeling akkoord bevindt met personeel voor overwerk dient men onmiddellijk PURE CLEANDEAL op de hoogte te brengen.

Artikel 4 – Uitvoering ter werken

 1. De dagen en uurroosters worden opgesteld en gewijzigd in wederzijds akkoord. De termijnen en uurroosters voor de uitvoering en leveringen dienen als vast beschouwd ,tenzij in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. In geval van beletsel verbindt PURE CLEANDEAL er zich toe alle middelen aan te wenden om de belangen van de klant te eerbiedigen.
 2. Als wij de juiste tijdspanne voor uitvoering der werken geven, is deze slechts ten indicatieven titel gegeven. Als de termijnen werden gewaarborgd door ons , zal hun overschrijding slechts tot vergoeding kunnen aanleiding geven indien zulks uitdrukkelijk in de werken werd voorzien. In ieder geval zullen alle feiten, die de normale uitvoering van onze verplichtingen onoverkomelijk beletten alsmede deze welke ons noodzaken de werken tijdelijk of definitief te schorsen, beschouwd worden als geval van heerkracht zoals bv. Ongevallen, oorlogen en hun gevolgen.
 3. De klant verbindt zich ertoe in de nabijheid van de werkomgeving aan afsluitbaar lokaal ter beschikking te stellen van de onderneming, om er materiaal en producten in op te bergen en te gebruiken als vestiaire. Indien er producten en/of materialen zouden beschadigd worden en/of verdwijnen op tijdstippen dat er geen personeel van PURE CLEANDEAL aanwezig is, heeft PURE CLEANDEAL het recht om de opgelopen schade in rekening te brengen. De klant is eveneens verantwoordelijk indien hij de producten en/of materialen gebruikt en er schade mee aanricht.
 4. Voor het kuisen van de binnenzijde van de uitstalramen en vensters, is de klant gehouden  deze zelf volledig vrij te maken. PURE CLEANDEAL is niet verantwoordelijk voor de beschadiging van welk voorwerp ook ter plaatse is gebleven. In geval van braak of beschadiging van welk voorwerp ook ter plaatse is gebleven. In geval van braak of beschadiging van neoninstallaties of dergelijke, of schade te wijten aan de slechte staat der gebouwen, krassen op vensters en spiegels, onuitwisbare vlekken op tapijten, inkrimpen, loskomen of verkleuringen van bekledingen, wijst PURE CLEANDEAL elke verantwoordelijkheid af , behoudens in geval van zware beroepsfout.
 5. Bij gebreke aan enige andere vermelding in het contract, wordt het contract afgesloten voor onbepaalde duur. PURE CLEANDEAL heeft het recht het contract op te zeggen mits een opzeggingstermijn van 1 maand na te leven, dit zonder dat de klant enige schadevergoeding mag vorderen. De klant kan het contract van bepaalde duur niet opzeggen. Hij kan wel het contract van onbepaalde duur per aangetekend schrijven opzeggen mits een opzeggingstermijn na te leven van 3 maanden. Deze opzeggingstermijn vangt aan op de eerste van de maand volgend op ontvangst van de opzegging. Indien de klant de opzeggingstermijn niet naleeft of het contract van bepaalde eenzijdig verbreekt, zal hij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van ofwel drie maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) op het overeengekomen bedrag van het contract van bepaalde duur.
 6. Het personeel van PURE CLEANDEAL werkt enkel onder gezag. Wanneer een klant een personeelslid van PURE CLEANDEAL aanwerft, zelfs binnen een jaar nadat her contract beëindigd is, maakt zulk een feit van oneerlijke praktijken uit en geeft aan PURE CLEANDEAL recht op een forfaitaire vergoeding van 2500 euro per vastgestelde overtreding, onder voorbehoud van bijkomende schade en interesten.
 7. Elke aanneming houdt in dat de werken normaal en ononderbroken kunnen vorderen. Indien de werkzaamheden onderbroken worden door toedoen van de klant of andere door de klant tewerkgestelde vaklui, behouden we ons het recht voor het tijdverlies, dat hiervan het gevolg is, aan te rekenen aan uurprijs.
 8. Ons machines blijven onze exclusieve eigendom worden niet gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
 9. In geval van defecten aan de water- en/of elektriciteitsaansluitingen dient de klant PURE CLEANDEAL hiervan tijdig te verwittigen zodat nutteloze verplaatsingskosten en loonkosten kunnen vermeden worden. Indien de klant nalaat dit te doen en het personeel van PURE CLEANDEAL, zal het personeel onmiddellijk naar PURE CLEANDEAL terugkeren. Indien de klant beslist dat het defect slecht tijdelijk is en het personeel de herstelling dient af te wachten, zal de klant het uurloon betalen.
 10. Een tijdelijke stopzetting kan bij uitzondering toegestaan worden voor een maximum periode van 2 maanden omwille van: verbouwingen of overmacht veroorzaakt door natuurlijke elementen. Na het verstrijken van deze termijn geldt de vooropzeg volgens artikel 3 §6 van de algemene voorwaarden.

Artikel 5 – aanwezigheid of afwezigheid.

 1. Een aanwezigheid van wekelijks 6-8 uur bij een enkele poetshulp. Een aanwezigheid van 2 poetshulpen zijn de uren tussen de 3-4 uren per poetshulp.
 2. Namens een afwezigheid onmiddellijk naar PURE CLEANDEAL voor vervanging.
 3. Elke klacht, behoudens voor verborgen gebreken, dient schriftelijk binnen 48 uur na de levering of uitvoering der werken aan PURE CLEANDEAL worden meegedeeld. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde aanvaard door de klant. De klant aanvaardt deze korte termijn omdat bij latere klacht, gezien de aard van de prestaties, een correcte controle onmogelijk is.
 4. De uitgevoerde werken zullen in ieder geval doorgaan als definitief aanvaard door de klant indien deze geen enkele klacht schriftelijk heeft betekend binnen die acht dagen die volgen op de datum op de factuur, die overeenstemt met de werken.

Artikel 6 - Wederzijdse aansprakelijkheid

 1. Partijen zullen elkaar over en weer niet aansprakelijk stellen ter zake van schade

           die partijen of derden leiden als gevolg van de naleving en uitvoering van de

           samenwerkingsovereenkomst . De hiervoor omschreven uitsluiting van wederzijdse

           aansprakelijkheid heeft geen geldingskracht indien de schade het gevolg is van opzettelijk

           of bewust roekeloos gedrag dan wel dwaling van de partij die aansprakelijk wordt gesteld.

           Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een partij is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van gemaakte rechtsbijstand kosten, inclusief de kosten van rechtsbestand.

 1. De klant zorg steeds voor veiligheid naar het personeel toe van PURE CLEANDEAL om werkongevallen te vermijden inclusief beschadigen van materiaal.
 2. Werkongevallen zijn voor de verzekering van PURE CLEANDEAL.

Artikel 7 – Betaling en facturatie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt er tweewekelijks gefactureerd. Facturering vindt plaats op basis van getekende urenstaten. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Het gebrek aan betaling door de klant van gelijk welke van zijn schulden ten overstaan van onze firma, bij zijn liquidatie of inconcordaatstelling, of zelfs een belangrijke negatieve wijziging van zijn financiële structuur, zal onze firma toelaten, bij gebrek aan het sluiten van een revisieakkoord in verband met de betalingstermijn van haar prestaties, om haar prestaties zonder meer uit te stellen, door middel van een gewoon aangetekend schrijven, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoeding. Indien op korte termijn, d.w.z normaal binnen de 2 maanden, niet wordt verholpen aan de oorzaak van dit uitstel, zal dit van rechtswege definitief worden.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag zal rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 5% per maand verschuldigd zijn, en zal PURE CLEANDEAL de werken en leveringen kunnen schorsen met onmiddellijke ingang. Wanneer een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft na het versturen van een aanmaning, zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% voor bijkomende kosten met een minimum van 100,00 euro onverminderd het verschuldigd zijn van de hiervoor vermelde interest. Eerste van de maand volgend op ontvangst van de opzegging. Indien de klant de opzeggingstermijn niet naleeft of het contract van bepaalde eenzijdig verbreekt, zal hij gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van ofwel drie maanden prestaties (berekend op de laatste drie factuurmaanden) op het overeengekomen bedrag van het contract van bepaalde duur.
 4. Alle klachten betreffende de facturen moeten PURE CLEANDEAL binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. Zelfs indien er een betwisting is de Nieuwe Klant en PURE CLEANDEAL omtrent de geleverde prestatie of de uitvoering door personeel, zal Nieuwe Klant altijd verplicht zijn de facturen voor de prestaties van het personeel te betalen en zal zich niet baseren op enig recht op compensatie of op opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8 – Pesterijen , geweld op werk en ongewenst seksueel gedrag.

Pesten

Pesten op het werk bestaat uit verschillende gedragingen die tot doel of gevolg hebben (naargelang er opzet in het spel is of niet) dat:

 1. De persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast.

2. De baan van deze persoon in gevaar wordt gebracht.

3. Een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

 1. Pesterijen maakt zulk een feit van oneerlijke praktijken uit en geeft aan PURE CLEANDEAL recht op een forfaitaire vergoeding van € 2500 of zes maanden loon aan het slachtoffer onder voorbehoud van bijkomende schade en interesten mits einde contract met onmiddellijke ingang. Geldt ook voor ongewenst seksueel gedrag en geweld op werk.
 2. Om te worden beschouwd als pesterijen, moeten deze gedragingen onrechtmatig zijn en gedurende een bepaalde tijd plaats hebben. Geweld op het werk uit zich hoofdzakelijk door gedrag, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

Ongewenst seksueel gedrag

Ongewenst seksueel gedrag op het werk duidt op elk ongewenst gedrag met seksuele connotatie, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Dit ongewenst seksueel gedrag kan zich in verschillende vormen uiten, zowel fysiek als verbaal (wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, tonen van pornografisch materiaal, compromitterende voorstellen, aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting …)

Geweld op werk

Geweld op het werk is een situatie waarin een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Het uit zich hoofdzakelijk door handelingen van fysieke agressie (rechtstreekse slagen, maar ook bedreigingen bij een gewapende overval,…) of verbale agressie (beledigingen, kwaadsprekerij, grapjes).

Artikel 9 – Rechtsbevoegdheid

 1. Bij iedere overeenkomst gesloten met PURE CLEANDEAL aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn tenzij PURE CLEANDEAL hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afziet.
 2. Het desgevallend niet toepassen van één of meerdere clausules van deze voorwaarden, zal enkel wijzen op een louter gedogen en goedwillendheid, en zal in geen geval kunnen ingeroepen worden als een verzaken aan de latere toepassing van deze clausules.
 3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch Recht is van toepassing.

 

 

                                        Gelezen en Goedgekeurd voluit schrijven                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                PURE CLEANDEAL                                                                   

                                        PRIJZEN

 

De prijzen omvatten de lonen, wedden, sociale lasten, verzekeringen en inspectiekosten, evenals de kosten van materialen en gebruikte producten, met uitzondering van water, elektriciteit en goede werking van het afvoersysteem, wat ten laste van de klant is. Btw wordt in principe mee gerekend in de offerteprijs, en op de facturen. Deze btw is steeds ten laste van de klant. De prijs is 41,38 exclusief btw en exclusief Korting. Indien de klant daar recht op heeft